Декларация

Приканваме желаещите да се включат в Дисидентското Движение ЗАЕДНО саморъчно да попълнят и подпишат следната Декларация, а след това да я сканират и да изпратят така полученото електронно копие прикачено към и-мейл до ivan@zaedno.mobi. След получаването му ще Ви се обадим, за да уредим изпращането на оригинала. Текстът на Декларацията трябва да изглежда така:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписан(ата/ият) ……………………………………….

ЕГН ……………………………………………………….

Адрес: гр./с. ………………………………………………

ул., № …………………………………………………….

Телефон: …………………………………………………..

Е-мейл адрес:……………………………………………….

със саморъчния си подпис тук декларирам одобрение и съгласие със
следното:

1) Одобрение и съгласие с теоретичната обосновка, целите и задачите на
Дисидентското Движение ЗАЕДНО, същността на които се заключава в
това, че:

1.1) съвременната Представителна Демокрация се е превърнала в
зловредна за нацията си Номенклатурокрация;

1.2) прогрес ще има само след промяната на социо-политическата
система в Пряка Демокрация;

1.3) предотвратяването на естествената тенденция към насилствена
промяна на настоящата система може да стане само чрез мирна и
демократична революция по парламентарен път, както това е очертано
в Програмата на ДД ЗАЕДНО

2) Одобрение и съгласие с основната цел на ЗАЕДНО, а именно създаване
на политически субект, който да проведе с демократични средства и по
мирен път промяната на политическата система и с това да спаси
България от унищожение и нацията от разложение, след като е получил
от народа мандат за изпълнението на тази задача и по този начин
разполага с четиригодишен преходен период;

3) Одобрение и съгласие с базисните приоритети залегнали за решаване
чрез Програмата ЗАЕДНО:

3.1) Премахване на професията “политик”, идентифицирана като
фундаментален проблем на Представителната Демокрация;

3.2) Премахване на изобретения в тяхна едностранна полза – лична и
групова – от самите професионални политици прерогатив да
администрират всички лостове на управлението, който прерогатив е
идентифициран като вторият основен проблем на Представителната
Демокрация;

3.3) Въвеждане на Пряка Демокрация чрез задължително редовно
гласуване по електронен път – процес еквивалентен на перманентен
референдум – от страна на всички квалифицирани избиратели;

3.4) Въвеждане на избираем Държавен Съвет, най-висшият орган на
държавната власт, който

А) упражнява само контролни – но не и изпълнителни – функции
върху всички висши щатни органи на властта;

Б) има само почетeн статус на носител и изпълнител на волята на
моралното мнозинство и не представлява щатен административен
орган, а функционира на доброволни начала и без никакви материални
компенсации и/или облаги;

В) се отчита редовно пред целия народ чрез средствата за
масова информация – както пряко, така и чрез задължаване на
подвластните му ръководители на висшите държавни органи да
представят редовно свои кратки отчети;

Г) ефективно играе ролята на държавен глава – представителна
функция, която членовете на Съвета изпълняват на ротативен принцип;

3.5) Въвеждане на практика за наемане на ръководството на
изпълнителната власт (Министерски Съвет) чрез явен публичен конкурс
с критерии осигуряващи назначаването за министри на демонстрирано
най-способните кандидати-професионални ръководители в ресора си;

3.6) Реформиране на съдебната система – въвеждане пряко избиране
на висшите съдебни функционери;

3.7) Реформиране на образованието – насочване към формирането на
просветен народ с висока култура и възпитаване на критично мислещи и
обществено ангажирани граждани с предприемчив, творчески дух;

3.8) Реформиране на здравеопазването – намаляване бюрократичния
апарат и инвестиране в качествено и достъпно здравеопазване;

3.9) Вменяване в приоритет на МС възстановяването на икономическата
инфраструктура на България чрез задължително ангажиране на
държавата в ролята на инвеститор;

3.10) Реформиране на финансовата система и стопанско-данъчното
законодателство;

3.11) Преразглеждане на присъединителния договор с ЕС;

4) Одобрение и съгласие с основните принципи на устройство и
функциониране на Дисидентското Движение ЗАЕДНО, важещи още от
създаването му, включително и при регистрирането му като политически
субект, а именно:

4.1) Доброволно участие, с единствената цел даване на безвъзмезден
личен принос за възраждането на България;

4.2) Стриктно придържане към традиционните български добродетели и
отстояване задължителността на тяхното реабилитиране при
устройството на новата социо-политическа система, включително
вменяването им в документите конституиращи моралните устои на
новата държава;

4.3) Отказ от каквито и да било материални облаги, компенсации и
привилегии, в резултат на вложените за общото благо усилия, труд,
време и лични средства;

4.4) Във връзка с горното, с подписа си декларирам и че не очаквам
никакви материални възнаграждения за участието си и работата си в
ЗАЕДНО, нито очаквам впоследствие назначаване на щатна длъжност в
новата администрация като компенсация или следствие от нея.

Декларирам също, че не членувам в никоя друга политическа партия.

 

Подпис: ……………………….. Дата: ……………………….